Novice spletnega mesta

Komunala Kranj - sodelovanje

Komunala Kranj - sodelovanje

by Gregor Cilenšek -
Number of replies: 0

V sodelovanju s Komunalo Kranj imate študenti možnost opravljanja strokovne prakse ali izdelavo diplomskih nalog s področja komunalne dejavnosti. Področja, ki si jih lahko izberete so naslednja:

 • Upravljanje mešanega sistema javne kanalizacije - pravilno zadrževanje in razbremenjevanje odpadne vode
 • Nadzor virov odpadne vode, ki se stekajo v sistem javne kanalizacije
 • Meritve pretokov odpadne vode v kanalizacijskih sistemih
 • Novodobna onesnaževala v odpadni vodi - možnosti odstranjevanja
 • Izboljšanje energijske samozadostnosti CČN Kranj
 • Izboljšanje biološkega procesa čiščenja odpadne vode
 • Uporaba ekoremediacijskih tehnik pri zmanjševanju poplavne nevarnosti
 • Ravnanje z odpadno vodo na območjih razpršene poselitve
 • Trajnostno gospodarjenje z viri in izvajanje gospodarske javne službe 
 • Pomen neoporečnih vodnih virov za zagotavljanje  vodooskrbe
 • Trajnostno gospodarjenje z odpadki
Več informacij:

vesna.gros.cilensek@vsgi.si | 040 553 520

b.bajzelj@gmail.com